Famous Ancient Indian Dynasties - Founders, Capitals & Last Kings

Ancient Indian Dynasties - Founders, Capitals & Last Kings

Ancient Indian Dynasties - Founders, Capitals & Last Kings
This post lists some of the famous ancient Indian dynasties, their founders, capitals and the last kings.

Ancient Indian Dynasties & their Founders:

Dynasty Founder/Prominent Ruler
Haryankas
(544-413 BCE)
Bimbisara
Shishunaga
(413-345 BCE)
Shisunaga
Nanda
(345-321 BCE)
Mahapadma Nanda/
Ugrasena
Maurya
(321-185 BCE)
Chandragupta Maurya
Shunga
(185-75 BCE)
Pushyamitra Shunga
Kanva
(73 -26 BCE)
Vasudeva Kanva
Gupta
(240-550 CE)
Chandragupta I
Pandya
(550-1350 CE)
Koon Pandiyan 
(South Pandya)
Kadunkoen 
(Central Pandya)
Chola
(300s BCE–1279 CE)
Vijayalaya Chola
Satavahana
(271 BCE-220 CE)
Simuka
Kushan
(80-125)
Kajula Kadaphis
Pallavas
 (272 -885)
Simhavishnu
Chalukya
(543-753)
(Deccan Chalukyas
of Vatapi)
Pulakeshin I
Rashtrakutas
(735-982)
Danti Durga
Slave
(1206-1290)
Qutubuddin Aibak
Khilji
(1290-1320)
Jalal-ud-din Khilji
Thuglaq
(1320-1413)
Ghiyas-Ud-Din
Lodhi
(1451-1526)
Bahlul Khan Lodi 
Mughul
(1526-1857)
Babur
Chera Perumchottu Uthiyan Cheralathan
(First Cheras – 2nd BCE to 3rd BCE)
Kulasekara Alwar 
(Second Cheras – 800 CE to 1102 CE)


Ancient Indian Dynasties & their Capitals:

Dynasty Capital
HaryankasPataliputra & Rajgriha
Shishunaga Rajgir
Nanda Pataliputra
Maurya Pataliputra
Shunga Pataliputra/Vidisha
Kanva Pataliputra
Gupta Pataliputra
Pandya Madurai, Korakai, 
Tenkasi, Tirunelveli
Chola Poompuhar, Gangaikonda 
Cholapuram  & Thanjavur
Satavahana Pratistanapuram, Amaravathi
Kushan Bagram, Peshawar,
Taxila, Mathura
Pallavas Kanchipuram
Chalukya
(Deccan Chalukyas)
Badami or Vatapi
Rashtrakutas Manyakheta
Slave Delhi, Lahore, Daulatabad
Khilji Delhi
Thuglaq Delhi
Lodhi Delhi
Mughul Delhi
Chera Vanchi Karuvur, Muchiri (Muziris) 

Mahodayapuram, Thondi (Tyndis) 
(First Cheras)
Kodungallur, Kollam
(Second Cheras)


Ancient Indian Dynasties & their Last Kings:

Dynasty Capital
Haryankas Nagasaka
Shishunaga Mahanandin
Nanda Dhana Nanda
Maurya Brihadratha
Shunga Devbhuti
Kanva Susharman
Gupta Vishnu Gupta
Pandya Jatavarman Parakrama 
Pandyan
Chola Rajendra Chola III
Satavahana Yajna Satakarni
Kushan Kipu Nanda
Pallavas Aparajita Varman
Chalukya
(Deccan Chalukyas)
Kriti Varman
Rashtrakutas Indra IV
Slave Muizuddin Qaiqabad
Khilji Khusro Khan
Thuglaq Feroz Shah
Lodhi Ibrahim
Mughul Bahadur Shah II
Chera Unknown
(First Cheras)
Rama Varma 
Kulashekhara Perumal 
(Second Cheras)


Short Notes:

  • Chandragupta I is known as the Founder of the Gupta Empire (because he was the first ruler of consequence in the Gupta Empire). But Sri Gupta was the first ruler and Chandragupta I was his grandson.
  • Uthiyan Cheralathan was the first recorded King of the First Chera Dynasty and Kadalpirakottiya Vel Kelu Kuttuvan was the greatest king of the Chera Dynasty who is mentioned as the mythical hero of the famous Tamil Epic Silapathikaram. His Navy at the time was believed to be the best Navy in the world. He was the first king to send an embassy to China from South India. The last King of the Chera Dynasty was the Rama Varma Kulashekhara Perumal who converted to Islam and established the first mosque in India.
  • Haryanka Dynasty's Udayin - founder of the city of Pataliputra, the modern-day Patna. 
Thanks for reading!!!