Malayalam Synonyms (പര്യായ പദങ്ങൾ) | Part 1

Malayalam Synonyms (പര്യായ പദങ്ങൾ) | Part 1
This post consists of a list of Malayalam synonyms (പര്യായ പദങ്ങൾ) for various Kerala PSC examinations.

പര്യായ പദങ്ങൾവാക്ക്പര്യായ പദങ്ങൾ
അമ്മഅംബ, തായ്, മാതാവ്, ജനനി, ജനയിത്രി, സവിത്രി, പ്രസു
അച്ഛൻപിതാവ്‌, ജനകന്‍, ജനിതാവ്, താതന്‍
മകൻപുത്രൻ, സുതൻ,തനയൻ, ആത്മജൻ
മകൾപുത്രി, സുത, തനയ, ആത്മജ
ചേട്ടൻഅഗ്രജൻ, ജ്യേഷ്ഠൻ, പൂർവ്വജൻ, അഗ്രിമൻ
അനുജൻകനിഷ്ഠൻ, അവരജൻ, അനുജാതൻ
സഹോദരൻസഹജൻ, ഭ്രാതാവ്
ഭാര്യപത്നി, കളത്രം, കാന്ത, ദയിത
ഭർത്താവ്പതി, കാന്തൻ, ദയിതൻ, ധവൻ
അമ്മാവന്‍മാതുലന്‍, മാതുലകന്‍, മാതുകേശടന്‍, മാതൃകന്‍
അമ്മായിമാതുല, മാതുലി, മാതുലാനി
വീട്ആലയം, ഗൃഹം, ഭവനം, മന്ദിരം
അങ്കണംമുറ്റം, അജിരം, ചത്വരം
കിണർകുപം, ഉദപാനം, അന്ധു, പ്രഹി
അടുക്കളമഹാനസം, രസവതി, പാചകശാല, പചനശാല, പാകസ്ഥാനം, മടപ്പള്ളി, കുശിനി
അടുപ്പ്അശ്മന്തം, ഉദ്ധാനം, ചുല്ലി, അധിശ്രയണി, അന്തിക, അസ്വന്തം
ശരീരംമേനി, ഗാത്രം, കായം, വപുസ്സ്‌, മെയ്യ്, കളേബരം
മനസ്സ്മനം, മാനസം, ചിത്തം, അന്ത:കരണം
ജീവൻപ്രാണൻ, ചേതന
അവയവംഅംഗം, അപഘനം, പ്രതീകം
തലയോട്കർപ്പരം, കപാലം
തലശീര്‍ഷം, ശിരസ്സ്‌, മസ്തകം, മൂര്‍ദ്ധാവ്, ഉത്തമാംഗം, മൗലി
ബുദ്ധി ധി, മതി, പ്രജ്ഞ
ചിന്തവിചാരം, സ്മൃതി, നിനവ്‌
ഓർമസ്‌മൃതി, സ്മരണ, നിനവ്
തലമുടികേശം, കുന്തളം, കചം, വേണി, ചായല്‍,
ചികുരം, കുഴല്‍, ശിരോരുഹം
മുഖംവദനം, ആനനം, ആസ്യം, വക്ത്രം
നെറ്റിലലാടം, നിടിലം
പുരികംചില്ലി, ഭ്രൂ, ഭ്രൂകുടി
കണ്ണ്നേത്രം, നയനം, അക്ഷി, ലോചനം, ചക്ഷുസ്സ്, ഈക്ഷണം
കണ്ണാടിആദര്‍ശം, മുകുരം, ദര്‍പ്പണം, ദര്‍ശനം, കർക്കരം
കണ്ണീർഅശ്രു, ബാഷ്പം, മിഴിനീർ, നേത്രാമ്പു
കണ്‍പീലിഇമ, പക്ഷ്മം, പക്ഷ്മളം
കരച്ചിൽരോദനം, രുധിതം, വിലാപം, ക്രന്ദനം
ചെവികാത്, കർണം, ശ്രോത്രം
കവിൾത്തടംഗണം, കപോലം, ചിബു, ചിബുകം
മൂക്ക് നാസിക, ഘ്രാണ
ചുണ്ട് അധരം, ഓഷ്ഠം, ചൊടി, ചിറി, ദന്താബരം
ചിരി ഹാസം, സ്മേരം, സ്മിതം
പല്ല്ദന്തം, ദശനം, രദനം
നാവ് ജിഹ്വ, രസന, രസജ്ഞ
ഉമിനീര്‍ലാല, സൃന്ദിനി, സൃന്ദനിക
ദാഹംപിപാസ, തൃക്ഷ്ണ, തർഷം
ശബ്ദംനാദം, നിനാദം, രവം, ആരവം, ഒലി
വാക്ക്‌ഉക്തി, വാണി, വചസ്സ്‌, ഗീര്, മൊഴി
ചുമകുര, കാസം, ക്ഷപഥു
കഴുത്ത്കണ്ഠം, ഗളം, ഗ്രീവം, കന്ധരം, ശിരോധരം
മാലഹാരം, മാല്യം, ദാമം
അസ്ഥിഎല്ല്, കീകസം, കുല്യം, എലുമ്പ്
കൈപാണി, കരം, ബാഹു, ഭുജം, ഹസ്തം
വളകങ്കണം, വലയം, കടകം
കൈവിരല്‍വിരല്‍, അംഗുലി
മോതിരംഅംഗുലീയം, അംഗുലീയകം, ഊര്‍മ്മികം, വീകം
നെഞ്ച്മാറ്, ഉരസ്സ്, മാറിടം, മാര്‍വ്വിട, വക്ഷസ്സ്
തോൾചുമൽ, അംസം, ജത്രൂണി, ഭുജശിരസ്, സ്കന്ധം
കരൾകാളഖണ്ഡം, കാളഖണ്ഡകം, കാലേയം
ഹൃദയംഹൃദി, ഹൃത്ത്
എക്കിൾഇക്കിള്‍, ഇക്കള്‍, എക്കിട്ടം
ഉദരംവയർ, കുക്ഷി, കുംഭ, ജഠരം
വിശപ്പ്ക്ഷുത്ത്, പശി, ബുഭുക്ഷ, അശന
ആഹാരംഭക്ഷണം, ഭോജനം, ഭോജ്യം
ഉറക്കംനിദ്ര, ശയനം, സംവേശം, സ്വാപം 
അരക്കെട്ട്അര, കടി, കടിതം, തടം, മദ്ധ്യം, ശ്രോണി
അരഞ്ഞാണംകാഞ്ചി, മേഖല, രശന, സപ്തകി, സാരസനം.
കാൽപാദം, ചരണം, ചേവടി, അംഘ്രി
കണങ്കാല്‍ജംഘ, പ്രസൃത, മുഴങ്കാല്‍
കൊലുസ്സ് നുപുരം, മഞ്ജീരം, പാദങ്കം
ചിലങ്ക കാല്‍ത്തള, നൂപുരം, മഞ്ജീരം, കാല്‍ച്ചിലമ്പ്
ചെരുപ്പ് പാദരക്ഷ, പാദുകം, ഉപാനത്ത്
ചോരനിണം, രുധിരം, ശോണിതം
കോപംക്രോധം, രോഷം, അമര്‍ഷം, മന്യു, രുഷ, അരിശം
ദയഅലിവ്, കൃപ, കരുണ
ക്ഷമസഹനം, സഹിതം
ദുഃഖംആടല്‍, ഇണ്ടല്‍, വ്യഥ, കഥനം, ശോകം, സന്താപം, അഴല്‍
ലജ്ജത്രപ, വ്രീള, മന്ദാക്ഷം, നാണം
ഓജസ്‌സ്ചൈതന്യം, ഉന്മേഷം, പ്രസരിപ്പ്
സന്തോഷംമോദം, ആമോദം, ആനന്ദം, ഹർഷം
ആഗ്രഹംആശ, അഭിലാഷം, ഇച്ഛ, വാഞ്ജ, തൃഷ്ണ, രുചി, മനോരഥം
അനുഗ്രഹംവരം, പ്രസാദം, ആശീര്‍വാദം, ആശീര്‍വചനം, ആശിസ്‌സ്
അനുരാഗംപ്രേമം, രാഗം, രസം
അഹങ്കാരംഅഹന്ത, അഹമ്മതി, അഹംബുദ്ധി, മദം, ദര്‍പ്പം, ഗര്‍വം


Also Refer

Thanks for reading!!!

Comments