Malayalam Synonyms (പര്യായ പദങ്ങൾ) | Part 4

Malayalam Synonyms (പര്യായ പദങ്ങൾ) | Part 4
The fourth part of a list of Malayalam synonyms for various Kerala PSC exams can be found in this page. The plants, trees, fruits, and flowers — as well as their corresponding synonyms — are the focus of the table below.


പര്യായ പദങ്ങൾവാക്ക്പര്യായ പദങ്ങൾ
വൃക്ഷംകുറുനരി, ജംബുകന്‍, സൃഗാലന്‍, ക്രോഷ്ടാവ്
അകിൽഅഗരു,അഗരുസാരം, ക്ഷതഹരം, വനമായം
അരയാൽഅശ്വത്ഥം, ചലദലം, പിപ്പലം, ബോധിവൃക്ഷം
അശോകംകങ്കേളി, താമ്രപല്ലവ, മഞ്ജുളം, അംഗനാപ്രിയം, അപശോകം, കലികം, വീതശോകം
അമ്പഴംആമ്രാതകം, കപീതകം, തനുക്ഷീരം, പീതനം
അടയ്ക്കപാക്ക്, പൂഗം, ചിക്ക, ചിക്കണം, ക്രമുകഫലം
അത്തിഉദുംബരം, ജന്തുഫലം, യജ്ഞാംഗം, ഹേമദുഗ്ദ്ധകം
ഇത്തിപ്ളക്ഷം, ജടി, പർക്കടി
ഇത്തിൾവൃക്ഷാദനി, വൃക്ഷരുഹ, ജീവന്തിക, വൃന്ദ
ഇലഞ്ഞികേസരം, ബകുളം, മധുപുഷ്പം, മദനം
ഇലവ്പൂരണി, മോച, സ്ഥിരായു, ശാല്മലി, തൂലവൃക്ഷം, യമദ്രുമം
ഇല്ലിമുള, കീചകം, ദൃഢകാണ്ഡം, ധനുർദ്രുമം, മഹാബലം, മസ്കരം.
നെല്ലിഅമൃത, രോചിനി, വൃഷ്യ, ശ്രീഫല, ആമലകി, ആമലകം
നെല്ലിക്കഅമൃതഫലം, കഷായഫലം, ധാത്രീഫലം, ആമലകീഫലം, ധാത്രി, ശിവ
ഈന്തപ്പനകുണ്ടരിക, കുന്ദുരുകി, ഗജഭക്ഷ, മഹേരണ, സല്ലകി, ഹ്രാദിനി
ഈന്തപ്പഴംഖർജ്ജുരം, മധുക്ഷീരകം, മധുമസ്തക, യവനേഷ്ടം
ചന്ദനംമാലേയം, മലയജം, ഗന്ധസാരം, കളഭം, പാടീരം, ഭദ്രശ്രീ
രക്തചന്ദനംതിലപര്‍ണി, കചന്ദനം, പത്രാംഗം, രഞ്ജനം
തെങ്ങ്കേരം, താലവൃക്ഷം, നീലതരു, മഹാഫലം, മഹാവൃക്ഷം, സദാഫലം
നാളികേരംനാരികേളം, നാരികേരം, രസഫലം, ലാംഗലി
കവുങ്ങ്ക്രമു, ക്രമുകം, ചിക്കണ, പൂഗം, ഖപുരം, ഗുവാകം, ഘോണ്ട
കരിമ്പനതാലം, താലദ്രുമം, ദീർഘതരു, രസാലം
കൂവളംബില്വം, മാലൂരം, ശാണ്ഡില്യം, ശൈലൂഷം, ശ്രീഫലം
കരിങ്കൂവളംകരിങ്കുവലയം, നീലാംബുജം, നീലോല്പലം
കാഞ്ഞിരംകാകമർദം, കാരസ്കരം
ദേവദാരുഅമരതരു, അമരദ്രുമം, ഇന്ദ്രദാരു, ഇന്ദ്രവൃക്ഷം, കിളിരം, പീതദാരു, പൂതികാഷ്ഠം, പാരിഭദ്രകം, ഭദ്രതാരു, ശക്രതരു, ശക്രപാദപം, സുദാരു
കൊന്നആരഗധ്വം, ആരേവതം, കർണി, കർണികാരം, കൃതമാലം, ചതുരംഗുലം, ദീർഘപത്രം, മന്ഥാനം, രാജവൃക്ഷം, രേചനം, വ്യാധിഘാതം, ശമ്യാകം, ശമ്പാകം, സുപർണകം, സുപർണം, സുവർണകം
മാവ്ആമ്രം, ചൂഡം, ചൂതം, രസാലം, മാകന്ദം, സഹകാരം, മധുഫല, കാമാംഗം, മധുലി, മാധവദ്രുമം
പ്ലാവ്പനസം, കണ്ടകഫലം, പൂതഫലം
ചക്കകണ്ടകീഫലം, പനസം
നീര്‍മരുത്അര്‍ജ്ജുനം, ഇന്ദ്രദ്രു, കകഭം, നദീസര്‍ജ്ജം, വീരതരു
നീര്‍മാതളംവരുണം, സേതു, തിക്തശാകം, കുമാരകം, വരുണം
വാഴകദളി, രംഭ, മോച, സുഫല
കൈതകേതകം
കരിമ്പ്ഇക്ഷു, രസാളം, ഗുഡതരു
കല്ക്കണ്ടംഖണ്ഡശർക്കര, മധുജ, മധുധൂളി
മരവുരിചീരം, വല്ക്കലം
പഴം ഫലം, പക്വം
പൂവ്പുഷ്പം, സുമം, പ്രസൂനം, താര്, മലർ, കുസുമം, സൂനം
പൂങ്കുലമഞ്ജരി, വല്ലരി, തളിർക്കുല
ഇലദലം, പർണ്ണം, പത്രം, പലാശം, ഛദം
വള്ളിലത, വല്ലി
ഇതൾദലം, ദളം, ഛദം, ബർഹം
അങ്കുരംമുള, നാമ്പ്, കൂമ്പ്, കന്ദളം
പൂമൊട്ട്‌മുകുളം, കലിക, കുഡ്മളം
പൂന്തോട്ടംആരാമം, നിഷ്കുടം, ഉദ്യാനം, പുഷ്പവാടി, മലര്‍വാടി, പൂങ്കാവ്, ഉപവനം
താമരഅംബുജം, വാരിജം, ജലജം, കമലം, നളിനം, പത്മം,സാരസം,സരസീരുഹം, രാജീവം, അബ്ജം, സരോജം.
താമരപ്പൊയ്കനളിനി, പത്മിനി, കമലിനി.
ആമ്പൽകുമുദം, കുവലയം, കൈരവം
പിച്ചകംമാലതി, ജാതി, സുരപ്രിയ
ചമ്പകംചാമ്പേയം, ദിവ്യപുഷ്പം, പീതപുഷ്പം, ബഹുഗന്ധം, ഭൃംഗമോഹി, ഭ്രമരാതിഥി, ശീതളച്ഛദം, സുഭഗം, സ്ഥിരഗന്ധ, സ്വർണപുഷ്പം, വനദിപം, ഹേമപുഷ്പം
ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ്ഉഡുപുഷ്പം, ഓഡുപുഷ്പം,ഓണ്ഡ്രപുഷ്പം, ജപപുഷ്പം, ജമതാമ്രപുഷ്പം, ഭദ്രപുഷ്പം, രുദ്രപുഷ്പം
മുല്ലവാസന്തി, മാധവി
മുക്കൂറ്റിതാമ്രമൂല, ശമീപത്ര, ശമീപത്രി, സപ്തപര്‍ണിി
ചെങ്ങഴിനീർപ്പൂവ്ഉല്പലം, കല്ഹാരം, കുവലയം, കുവേലം, രക്തസന്ധ്യകം, സൌഗന്ധുകം, ഹല്ലകം
നീലക്കുറിഞ്ഞിനീല, ഝിണി, ബാണ, ദാസി
കറുകഅനന്ത, ദൂർവ, ഭാർഗവി, രുഹ, ശതപർവിക, സഹസ്രവീര്യ
കൃഷ്ണക്രാന്തിഅപരാജിത, ആസ്ഫോത, ഗിരികർണി
ആലിപ്പഴംഇരാചരം, ഇരാംബരം, ഘനോപലം, ജലമൂർത്തിക
ഇഞ്ചിആർദ്രകം, ആർദ്രിക, ശൃംഗിവേരം, ബരം
ഉലുവകടുബീജിക, കാരവി, ഗന്ധഫല
ഉള്ളിരോചനം, രുദ്രകം, തീക്ഷ്ണകന്ദം, കൃമിഘ്നം
ഉഴുന്ന്ധാന്യമാഷം, ധാന്യവീരം, ബീജവരം, മാഷം
എള്ള്തിലം, പൂതധാന്യം, പാപഘ്നം, ഹോമധാന്യം
കുരുമുളക്മരിചം, വീരം, കൃഷ്ണം, വേല്ലജം, ഊഷണം, കടുകം, കോലകം, ധർമപത്തനം, പലിതം, യവനേഷ്ടം, വല്ലിജം, വൃത്തഫലം, ശാകാംഗം, ശിരോവൃത്തം, ശ്യാമം
കടുക്തന്തുഭം, സർഷപം, കദംബം.
കടുക്കഅഭയ, അമൃത, കായസ്ഥ, രേചകി, ഹരീതകി
കരിങ്ങാലിഖദിരം, രക്തസാരം, വക്രകണ്ടം
കർപ്പൂരംഇന്ദവം, രേണുസാരം, സിതാഭം, ഘനസാരം
കർപ്പൂരതുളസിപ്രസ്ഥപുഷ്പം, മരുവകം, സമീരണം
കുങ്കുമംഅഗ്നിശിഖം, കാശ്മീരം, ചാരുകാന്തം, ഛത്രം, ധീരം, നകുലം, പിശുനം, പീതനം, ബാല്ഹീകം, ലോഹിതചന്ദനം, വരം
ആവണക്ക്വ്യാഘ്രപുഷ്പം, ഗന്ധര്‍വഹസ്തകം, എരണ്ഡം, ഉരുവൂകം, രുചകം, ചിത്രകം, ചഞ്ചു
ആറ്റുവഞ്ചിഅംബുവേതസം, ജലവേതസം, വാഞ്ജുളം
മഞ്ഞൾനിശ, കാഞ്ചനി, വരവർണ്ണിനി.
കറുന്തോട്ടികല്യാണി, ഖരകാഷ്ഠിക, ബല, ഭദ്ര, വട്യാലക, വാടി
നറുനീണ്ടിഅനന്ത, ഉത്പലശാരിബ, ഗോപി, ശ്യാമ, ശാരിബ
മുത്തങ്ങമുസ്തകം, ഭദ്രം, കുരുവിന്ദം, മേഘനാമാ
ചോനകപ്പുല്ല്കോടിവർഷ, ദേവിലത, പിശുന, മരുന്മാല, ലങ്കാപിക, ലഘുവധു, സമുദ്രാന്ത, സ്പൃക്
പുല്ല് തൃണം, ഘാസം, യവസാ
ചേനഅർശോഘ്നം, കണ്ഡൂലം, കന്ദം, കന്ദവർധന, കന്ദാർഹം, കന്ദി, തീവ്രകന്ദം, ദുർന്നാമാരി, ബഹുകന്ദം, രുച്യകന്ദം, ശൂരണം, സുകന്ദി, സുവൃത്ത, സൂരകന്ദം, സൂരണം, സ്ഥൂലകന്ദകം