Ottapadham (ഒറ്റപ്പദം) | Malayalam Grammar

ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ


ന്നത്തെ പോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് മലയാളം വ്യാകരണത്തിലെ 'ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ' എന്ന ഭാഗം നോക്കാം.

എല്ലാ പി.എസ്‌.സി. പരീക്ഷകളിലും മലയാളം വ്യാകരണ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 10-15 ചോദ്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ ഉറപ്പായും ഒരു ചോദ്യം 'ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ' എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കും.

2023-ൽ ഇതുവരെ പി.എസ്‌.സി. ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.


ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ

 • അകല്പിതം സങ്കല്പിക്കാത്തത്.
 • അക്ഷന്തവ്യം – ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്തത്.
 • അകൈതവം കാപട്യമില്ലാതെ.
 • അഗ്രഗണ്യൻ – ഒന്നാമനായി ഗണിക്കപ്പെട്ടവൻ.
 • അജയൻ – മറ്റാർക്കും ജയിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ.
 • അതിഥി – തിഥി നോക്കാതെ വരുന്നവൻ.
 • അതികായൻ – വലിയ ശരീരം ഉള്ളവൻ.
 • അതിവാചാലൻ – വളരെയധികം സംസാരിക്കുന്നവൻ. (Police Constable, 2023)
 • അതിശയോക്തി – വാസ്തവത്തിൽ കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രസ്താവം.
 • അത്യന്താപേക്ഷിതം – ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തത് / വളരെ ആവശ്യമുള്ളത്.
 • അത്യാരൂഢം – വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥിതി.
 • അത്യുക്തി – ഉള്ളതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള പറച്ചിൽ.
 • അദ്വിതീയംദ്വിതീയമല്ലാത്തത്.
 • അദ്ര്യശ്യം – ദർശിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത്.
 • അധുനാതനം – ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്.
 • അനഭിലക്ഷണീയം – ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക ഇല്ലാത്തത്.
 • അനാദൃശ്യം – മറ്റൊരിടത്തും കാണാനാവാത്തത്.
 • അനാമിക – നാമമില്ലാത്തവൾ.
 • അനാവൃഷ്ടി – മഴയില്ലാത്ത അവസ്ഥ.
 • അനാവൃത്തം – അവർത്തിക്കപ്പെടാത്തത്.
 • അനിയന്ത്രിതം – നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തത്.
 • അനിവാര്യം – ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്തത്.
 • അനിരുക്തം – നിർവചിക്കാൻ കഴിയാത്തത്.
 • അനുക്രമം – ക്രമമനുസരിച്ചു.
 • അനുഗാമി – അനുഗമിക്കുന്നവന്‍.
 • അനുഗാദി – ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നവൻ.
 • അനുധാവനം – പിന്നാലെയുള്ള ഓട്ടം.
 • അനുപേഷണീയംഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തത്.
 • അനുഭാഷണം – പറഞ്ഞതുതന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത്.
 • അന്യതാപനം – പശ്ചാത്താപം ഉളവാക്കുന്ന.
 • അന്വർത്ഥം – അർത്ഥത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ളത്.
 • അന്യഥാ – മറ്റൊരു തരത്തിൽ.
 • അന്യദാ – മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ.
 • അന്യഹം – ദിവസംതോറും.
 • അപാരം – മറുകര കാണാത്തത്.
 • അഭിമുഖം – മുഖത്തിനു നേരെ.
 • അഭിവാജ്യം – വിഭജിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത്.  
 • അഭൂതപൂർവംമുൻപ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത.
 • അഭൂതാഹരണം – ഇല്ലാത്തതിനെ കെട്ടിച്ചമച്ചു പറയൽ.
 • അഭൗമം – ഭൂസംബന്ധമല്ലാത്തതു്.
 • അഭ്യസ്തവിദ്യൻ – വിദ്യ അഭ്യസിച്ചവൻ.
 • അഭ്യുദയകാംക്ഷി ഉയര്‍ച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍.
 • അലംഘനീയം – ലംഘിക്കാൻ പറ്റാത്തത്.
 • അവസരോചിതം – സന്ദർഭത്തിനു ചേർന്നത്.
 • അവധ്യൻ – വധിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവൻ.
 • അവർണ്ണനീയം – വർണ്ണിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. 
 • അവിഭാജ്യം – വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്തത്.
 • അസഹ്യം – സഹിക്കാന്‍ പ്രയാസമായത്.
 • അസംഭവ്യം – സംഭവിക്കാൻ ഇടയില്ലാത്തത്.
 • അഹോരാത്രം – അഹസ്സും രാത്രവും (പകലും രാത്രിയും).
 • അഹംഭാവം – ഞാനെന്ന ഭാവം.
 • അന്നായു – അന്നത്തിന് മാത്രം ജീവിക്കുന്നവൻ.
 • അന്തർലീനം ഉള്ളിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്നിരിക്കുന്നത്.

 • ആർഷം /ആർഷേയം  – ഋഷിയെ സംബന്ധിച്ചത്. (Civil Excise Officer, Plus Two Level Mains, 2023; LD Typist, 2023)
 • ആർജ്ജവം – ഋജുവായ ഭാവം.
 • ആകാശഭേദി – ആകാശത്തെ ഭേദിക്കുന്നത്.
 • ആഗ്നേയം – അഗ്നിയെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • ആജാനുബാഹു – കാൽമുട്ടുവരെ നീണ്ട കൈയുള്ളവൻ.
 • ആത്മീയം – ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച.
 • ആതിഥേയൻ – അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ.
 • ആദ്യന്തം – ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ.
 • ആനുകാലികം – കാലത്തിനു അനുസരിച്ചുള്ളത്.
 • ആപാദചൂഡം പാദം മുതൽ ശിരസ്സു വരെ.
 • ആപാതമധുരം – കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ മധുരം ഉളവാക്കുന്ന.
 • അപ്രാപ്യം – എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്തത്.
 • ആപേക്ഷികം – മറ്റൊന്നിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.
 • ആബാലവൃദ്ധം – ബാലന്മാർ മുതൽ വൃദ്ധന്മാർ വരെ.
 • ആഭിജാത്യം – അഭിജാതന്റെ ഭാവം.
 • ആമൂലാഗ്രം – വേരു മുതൽ തലപ്പു വരെ.
 • ആര്യവൃത്തം – മാന്യമായ ആചാരം.
 • ആവൃതം – ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
 • ആസേതു ഹിമാചലം – കന്യാകുമാരി മുതൽ ഹിമാലയം വരെ.

 • ഇദംപ്രഥമം – മുമ്പ് സംഭവിക്കാത്തത്.
 • ഇതികർത്തവ്യതാമൂഢൻ – എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങുന്നവൻ.

 • ഈർഷ്യ – അന്യന്റെ ഉയർച്ചയിലുള്ള അസഹിഷ്ണുത.

 • ഉടനീളം – തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ.
 • ഉത്ക്കർഷേച്ചു – ഉയർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ.
 • ഉത്പതിഷ്ണു – മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ / കാലദേശാദികൾക്കു അനുയോജ്യമായ പരിഷ്‌കാരം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ. (LD Clerk, Plus Two Level Mains, 2023)

 • ഊർജ്ജസ്വി – ഊർജ്ജമുള്ളവൻ.

 • ഋഷിപ്രോക്തം – ഋഷിമാരാല്‍ പറയപ്പെട്ടത്.

 • ഏകത്വം – ഏകമായി ഇരിക്കുന്നവസ്ഥ.
 • ഏകാന്തവാസം – ഒറ്റയ്ക്കുള്ള താമസം.


 • ഐഹികം – ഇഹലോകത്തിലുള്ളത് / ഇഹലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത്. (Reporter Grade II (Malayalam), 2023)
 • ഐതിഹാസികം – ഇതിഹാസത്തെ സംബന്ധിച്ചത്.

 • ഓതപ്രോതം – നെടുകയും കുറുകയും നെയ്ത.

 • ഔചിത്യം ഉചിതമായിട്ടുള്ളത്.
 • ഔദ്യോഗികം – ഉദ്യോഗത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത്. (Junior Typist Clerk, SSLC Mains, 2023)
 • ഔൽപത്തിയം – ഉൽപ്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ചത്.

 • കമലജൻ – കമലത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവൻ.
 • കവനവിഷയം – കാവ്യത്തിന് വിഷയമായത്. 
 • കവിത്രയം – മൂന്നു കവികൾ.
 • കര്‍മനിരതന്‍ – കര്‍മങ്ങളില്‍ മുഴുകിയവന്‍.
 • കളത്രം – കുലത്തെ ത്രാണനം  ചെയ്യുന്നവൾ.
 • കാലാഹി – കാലമാകുന്ന അഹി.
 • കാർഷികം – കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • കാലോചിതം – കാലത്തിനു യോജിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളത്.
 • ക്രാന്തദർശി – കടന്നു കാണുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ.
 • ക്രുദ്ധൻ – ക്രോധത്തോടുകൂടിയാവാൻ.
 • കൗരവൻ – കുരുവംശത്തിൽ പിറന്നവൻ.
 • കൈക്കീർ – ഒപ്പിന് പകരം ഇടുന്ന വര.
 • ക്ഷുഭിതൻ – ക്ഷോഭിച്ചവൻ.

 • ഖിലം – ഫലപുഷ്ടിയില്ലാത്തത്.

 • ഗാന്ധാരി – ഗാന്ധാരത്തിലുള്ളവൾ.
 • ഗാർഹികം – ഗൃഹത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത്.
 • ഗുരുഘാതി – ഗുരുവിന്റെ ഘാതകൻ.
 • ഗൗരവം – ഗുരുവിന്റെ ഭാവം.
 • ഗൃഹസ്ഥൻ – വിവാഹം ചെയ്ത് ഭാര്യയോട് കൂടി പാർക്കുന്നവൻ. (Police Constable, 2023)
 • ഗേയം – ഗാനം ചെയ്യാവുന്നത്.
 • ഗ്രഹിതാവ്  – സ്വീകരിക്കുന്നവന്‍.
 • ഗ്രാഹകൻ – ഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ.

 • ചപലന്‍ – ചാപല്യം കാണിക്കുന്നവന്‍.
 • ചക്രകം – ആരംഭിച്ചയിടത്ത്തന്നെ വീണ്ടും എത്തിച്ചെരുന്ന വാദരീതി.
 • ചക്രാശയം – മാന്ത്രിക യന്ത്രത്തിലുള്ള വിശ്വാസം.
 • ചരിത്രാതീതം – ചരിത്രത്തിനു മുൻപുള്ളത്.
 • ചികീർഷ – ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം.
 • ചിരഞ്ജീവി – ചിരകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവന്‍ / എന്നും ജീവിക്കുന്നവൻ.
 • ചിന്താമഗ്നൻ – ചിന്തയിൽ മുഴുകിയവൻ.
 • ചൈതന്യം – ചേതനയുടെ ഭാവം.

 • ജനകീയം – ജനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്നത്.
 • ജന്മസിദ്ധം – ജന്മം കൊണ്ട് സിദ്ധിക്കുന്നത്.
 • ജഗദുദയം – ജഗത്തിന്റെ ഉദയം.
 • ജാഗരം – ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ.
 • ജാനകി – ജനകന്റെ പുത്രി.
 • ജാമാതാവ് – മകളുടെ ഭർത്താവ്.
 • ജിഗീഷു – ജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ.
 • ജിജ്ഞാസ – അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. (Junior Typist/LD Typist , SSLC Mains, 2023)
 • ജിജ്ഞാസു – അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ. (Police Constable (IRB), 2023)
 • ജൈത്രയാത്ര – വിജയത്തെ ഘോഷിക്കുന്ന യാത്ര.

 • തന്മയീഭാവം – താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക / ഒന്ന്‌ മറ്റൊന്നുമായി ലയിച്ചുചേരുക.
 • തായ്‌വഴി – അമ്മ വഴിയുള്ള കുടുംബശാഖ.
 • താർക്കിയൻ – തർക്കശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവൻ.
 • തിതീർഷു – തരണം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ.

 • ദാശരഥി – ദശരഥന്റെ പുത്രൻ.
 • ദാർശനികം – ദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചത്. (Junior Typist Clerk, SSLC Mains, 2023)
 • ദിഭൃക്ഷു – കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ. (Armed Police Sub Inspector, Degree Level Mains, 2023)
 • ദീർഘദർശി – മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിവുള്ള ആൾ.
 • ദുർലഭം – ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത്.
 • ദുസ്സഹം – സഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത്.
 • ദുസ്സാധം – സാധിക്കുവാൻ വിഷമമുള്ളത്.
 • ദേശീയം – ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • ദേശ്യം – ദേശത്തിലുള്ളത്.
 • ദ്വൈപായനൻ – ദ്വീപിൽ ജനിച്ചവൻ.
 • ദൈനംദിനകർമ്മം – ദിവസേന ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മം.
 • ദൗത്യം – ദൂതന്റെ പ്രവൃത്തി.
 • ദ്രൗപദി – ദ്രുപദന്റെ പുത്രി.
 • ദ്രൗപദേയൻ – ദ്രൗപദിയുടെ പുത്രൻ.
 • ദൗഹിത്രൻ – മകളുടെ മകൻ. (Beat Forest Officer, 2023)

ധ 

 • ധിപ്സു – വഞ്ചിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവൻ.  

 • നക്തം ദിവം – നക്തവും ദിവവും.
 • നയജ്ഞൻ – നയം അറിയാവുന്നവൻ.
 • നയനാഭിരാമം – നയനത്തിന് അഭിരാമമായിട്ടുള്ളത്.
 • നാഗരികൻ – നഗരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആൾ.
 • നാടകകൃത്ത് – നാടകം എഴുതുന്ന ആള്‍.
 • നാനാത്വം – പലതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ.
 • നാസ്തികൻ – കാണപ്പെടാത്തവയിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവൻ.
 • നിനീഷു – നയിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ.
 • നിമോന്നതം - താഴ്ചയും ഉയർച്ചയുമുള്ളത്.
 • നിരക്ഷരൻ – അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവൻ.
 • നിരാനന്ദം – ആനന്ദമില്ലാത്തത്.
 • നിരാലംബംആലംബമില്ലാത്തത്.
 • നിരുപാധികം – ഉപാധികളില്ലാതെ.
 • നിഷ്പക്ഷൻ – പക്ഷഭേദമില്ലാത്തവൻ.
 • നിയുക്തൻ – നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവൻ.
 • നിയോക്താവ് – നിയോഗിക്കുന്നവൻ.
 • നിവൃത്തി – തൃപ്തികരമായ അവസാനം.
 • നിശാചാരി – രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ.
 • നിഷ്കാമകർമം – കാമമില്ലാത്ത കർമം.
 • നിഷ്പക്ഷം – പക്ഷഭേദമില്ലാതെ.
 • നിഷിദ്ധം – നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
 • നിസ്സീമം – അതിരില്ലാതെ.
 • നിസ്സംഗത – ഒന്നിനോടും ചേരാത്ത അവസ്ഥ.
 • നിസ്സഹായത – സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ.
 • നിർലോഭംലാഭമില്ലാതെ.
 • നീരവം – ശബ്ദമില്ലാത്തത്.
 • ന്യൂനോക്തി – വാസ്തവത്തിൽ കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവം.
 • നൈരാശ്യം – നിരാശയുള്ള ഭാവം.
 • നൈയാമികം – നിയമം അനുസരിച്ചുള്ളത്.
 • നൈയാമികൻ – ന്യായശാസ്ത്രം പഠിച്ചവൻ.

 • പഠിതാവ് – പഠിക്കുന്ന ആള്‍.
 • പതിവൃത – പതിയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടവൾ.
 • പന്നഗം – പാദങ്ങൾകൊണ്ടു ഗമിക്കുന്നതു്.
 • പരകായം – അന്യന്റെ ശരീരം.
 • പരദാരം / പരകളത്രം – അന്യന്റെ ഭാര്യ.
 • പരദേശി – അന്യദേശത്തുള്ളവൻ. (Junior Typist/LD Typist , SSLC Mains, 2023)
 • പരപ്രത്യയം  – അന്യന്റെ അഭിപ്രായത്തിലുള്ള വിശ്വാസം.
 • പരപ്രത്യയനേയ ബുദ്ധി – അന്യൻ പറയുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ.
 • പരമകാഷ്ഠ – ഏറ്റവും ഉയർന്ന നില.
 • പരമപദം – ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം.
 • പരമാർത്ഥം – പരമമായ അർത്ഥത്തെ കുറിക്കുന്നത്.
 • പരാധീനത – അന്യനെ സേവിക്കുന്ന അവസ്ഥ.
 • പരിപ്രേക്ഷണം – ചുഴിഞ്ഞുനോക്കൽ.
 • പരിവാദകൻ – അപവാദം പറയുന്നവൻ.
 • പരിവ്രാജകൻ / സന്ന്യാസി – സർവ്വസംഗപരിത്യാഗി.
 • പരിവേദി – വേദന സഹിക്കുന്നവൾ.
 • പരിവൃത്തം – പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
 • പരിശിഷ്ടം – ഒടുക്കം ചേർത്തത്.
 • പരോപകാരം – അന്യന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഉപകാരം.
 • പരോക്ഷജ്ഞാനം – ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയമാകാത്ത അറിവ്.
 • പശ്ചിമ അവസ്ഥ – മരിക്കാറായ അവസ്ഥ.  
 • പർണ്ണാശനം – ഇല മാത്രം ഭക്ഷിക്കൽ.
 • പന്തിഭേദം – വിളമ്പുന്നതില്‍ കാണിക്കുന്ന പക്ഷഭേദം.
 • പാദപം – പാദം കൊണ്ട് പാനം ചെയ്യുന്നത്.
 • പാമരം – പായ് കെട്ടാനുള്ള മരം. (Fire & Rescue Officer, Plus 2 Mains, 2023)
 • പാരത്രികം – പരലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • പാരസ്പര്യം – പരസ്പര സഹകരണത്തിന്റെ ഭാവം.
 • പാരതന്ത്ര്യം – സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ.
 • പാവനചരിത – പാവനമായ ചരിത്രത്തോടു കൂടിയവള്‍.
 • പാശ്ചാത്യം – പടിഞ്ഞാറിനെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • പാഷണ്ഡം – മതവിശ്വാസമില്ലായ്മ.
 • പാദപം – പാദം കൊണ്ട് പാനം ചെയ്യുന്നത്.
 • പിതാമഹൻ – പിതാവിന്റെ പിതാവ്.
 • പിതാമഹി – അച്ഛന്റെ അമ്മ.
 • പിതൃഘാതി – പിതാവിനെ വധിക്കുന്നവൻ.
 • പിപഠിഷു – പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ.
 • പിപാസു – കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ. (Junior Assistant, SSLC Mains 2023)
 • പുരോഭാഗി – കുറ്റം മാത്രം കാണുന്നവൻ.
 • പൂർവരാത്രം – രാത്രിയുടെ ആദ്യഭാഗം.
 • പൂർവ്വസ്മരണ – കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ.
 • പേടിസ്വപ്‌നം – പേടിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നം.
 • പൗത്രൻ – പുത്രൻറ പുത്രൻ.
 • പൗത്രി – പുത്രൻറ പൗത്രി.
 • പൗനരുക്ത്യംപിന്നെയും പിന്നെയും പറയുക.
 • പൗരാണികംപുരാണത്തെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • പൗരാണികൻപുരാണങ്ങളിൽ കീർത്തിക്കപ്പെടുന്നവൻ.
 • പൗർവാപര്യംപൂർവാപരാക്രമം.
 • പ്രകൃത്യനുകൂലം – പ്രകൃതിക്ക് അനുകൂലം.
 • പ്രതാപശാലി – പ്രതാപമുള്ളവൻ.
 • പ്രതികടംചോദ്യത്തിന് മറുചോദ്യം.
 • പ്രതിലോമംക്രമത്തിന് വിപരീതമായത്.
 • പ്രതിനിധി പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നവൻ.
 • പ്രതിപ്രസ്ഥാനംമറുപക്ഷത്തു ചേരൽ.
 • പ്രത്യുത്തരം – മറുപടിക്കുള്ള മറുപടി.
 • പ്രത്യുദാഹരണംഉദാഹരണത്തിന് വിപരീതമായത്.
 • പ്രത്യുത്പന്നമതിത്വംസന്ദർഭാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി.
 • പ്രത്യുദ്ഗമനീയം – എഴുന്നേറ്റ്‌ നിന്ന് ബഹുമാനിക്കാൻ അർഹമായത്.
 • പ്രഥമദര്‍ശനം – ആദ്യദര്‍ശനം / ആദ്യമായി കാണുന്നത്.
 • പ്രാക്തനം – പൂർവകർമ്മഫലം.
 • പ്രാചീനം – പണ്ട് ഉള്ളത്.
 • പ്രാപഞ്ചികംപ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • പ്രാദേശികം – പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച.
 • പ്രാമാണ്യം – പ്രമാണമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ.
 • പ്രായോഗികം – പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത്.
 • പ്രയോഗികാഭിജ്ഞൻസന്ദർഭാനുസരണം പ്രയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്നവൻ. (Range Forest Officer (By Transfer) Prelims, 2023)
 • പ്രിയദർശിനി  – ദർശനത്തിൽ പ്രിയം തോന്നുന്നവൾ.
 • പ്രേക്ഷകൻ – കാണുന്ന ആൾ.
 • പ്രേഷകൻ – പറഞ്ഞയക്കുന്ന ആൾ / സന്ദേശം അയക്കുന്നവൻ.
 • പ്രാംശു – ഉയരം ഉള്ളവൻ.
 • പൈതൃകം – പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • പൈദാഹം – പൈയും ദാഹവും.
 • പൈശാചികം – പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ചത്.

 • ബൗദ്ധികം – ബുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ച.
 • ബിഭിത്സ – ഭേദിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം.  (Computer Assistant Gr II / LD Typist / Typist Clerk, 2023)
 • ബുഭുക്ഷു – ഭക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ.  (Security Officer, 2023)
 • ബ്രാഹ്മണൻ – ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനമുളളവൻ.

 • ഭഗ്നാശൻ – ആശ നശിച്ചവൻ.
 • ഭാഗ്യപ്രദാനം – ഭാഗ്യത്തെ ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
 • ഭാഗിനേയൻ – സഹോദരിയുടെ പുത്രൻ. (Beat Forest Officer, 2023)
 • ഭാഗിനേയി – സഹോദരിയുടെ മകൾ.
 • ഭാരതീയം – ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • ഭാര്‍ഗവന്‍ – ഭൃഗുവംശത്തില്‍ പിറന്നവന്‍.
 • ഭംഗ്യന്തരേണ – മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ.
 • ഭൂരുഹം – ഭൂമിയിൽ രൂഹമായത്.
 • ഭൗമം – ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • ഭൗതികം – ഭൂലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • ഭൈമി – ഭീമൻ പുത്രി.

 • മനോരമ – മനസ്സിനെ രമിപ്പിക്കുന്നത്. (Junior Typist Clerk, SSLC Mains, 2023)
 • മാതാമഹൻ – അമ്മയുടെ അച്ഛൻ.
 • മാനവൻ – മനുവിന്റെ പിൻഗാമി.
 • മാനസികം – മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • മാർഗദർശി – വഴികാട്ടി (വഴി കാണിച്ചു തരുന്നവൻ).
 • മുമുക്ഷു – മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ.
 • മൃഗീയം – മൃഗത്തെപോലെയുള്ളത്.
 • മിതഭാഷി (വാഗ്മി) – മിതമായി സംസാരിക്കുന്നവൻ.
 • മീമാംസകൻ – മീമാംസ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവൻ.
 • മൗനം – മുനിയുടെ ഭാവം.

 • യാദവൻ – യദുവംശത്തിൽ പിറന്നവൻ.
 • യാഥാസ്തികൻ – നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി നിലനിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ.

 • രാഘവൻ – രഘുവംശത്തിൽ പിറന്നവൻ.
 • രാഹിത്യം – ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ.
 • രാഷ്ട്രീയം – രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ചത്.

 • ലാഭേച്ഛ – ലാഭത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം.
 • ലൗകികം – ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത്.

 • വക്താവ് – വചിക്കുന്നയാൾ / പറയുന്ന ആൾ.
 • വാഗ്മി – മിതവും സാരവുമായി സംസാരിക്കുന്ന ആൾ.
 • വാചാലൻ – അധികം സംസാരിക്കുന്നവൻ. (Computer Operator, Degree Level Mains, 2023)
 • വാരിദം – വാരിയെ ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
 • വിജിഗീഷു – ജയിക്കണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ.  (Woman Police Constable, 2023)
 • വിദ്യാര്‍ഥി – വിദ്യയെ അര്‍ഥിക്കുന്നവന്‍.
 • വിനീതൻ – വിനയത്തോടുകൂടിയവൻ.
 • വിഭാര്യൻ / വിദുരൻ – ഭാര്യ മരിച്ചവൻ.
 • വിവക്ഷ – പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. (Village Field Assistant, SSLC Mains, 2023)
 • വിവക്ഷിതം – പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്.
 • വിജനം – ജനം ഇല്ലാത്തയിടം.
 • വിശ്വവിശ്രുതം – ലോകത്തിൽ വിശ്രുതമായത്.
 • വിഷണ്ണൻ / വിഷാദി – വിഷാദമുള്ളവൻ.
 • വിഹഗം – വിഹായസ്സിൽ ഗമിക്കുന്നത്.
 • വ്യക്ഷരം – എഴുതുന്നതിലെ തെറ്റ്.
 • വ്യാഴവട്ടം – പന്ത്രണ്ടു വര്‍ഷക്കാലം.
 • വേത്രവതി – വാതിൽ കാവൽക്കാരി.
 • വേദവാക്യം – അലംഘനീയമായ അഭിപ്രായം. (Degree Prelims, Stage III, 2023)
 • വൈദേഹി –
 • വൈതരണി – നരകത്തിലെ നദി.
 • വൈകാരികംവികാരത്തെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • വൈദികം – വേദത്തെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • വൈദേശികംവിദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • വൈവാഹികം – വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • വൈയക്തികം – വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചത്.   (LDC Prelims (Tamil & Malayalam Knowing), 2023)  
 • വൈനതേയൻ – വിനതയുടെ പുത്രൻ.
 • വൈയാകരണൻ – വ്യാകരണം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവൻ.

 • ശാകടീന – വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചത്.  
 • ശാരദമേഘം – ശരത്കാലത്തിലെ മേഘം.
 • ശാരീരികം – ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • ശാശ്വതം – എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്.
 • ശാസ്ത്രീയം – ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • ശ്വശുരൻ – ഭാര്യയുടെ പിതാവ്. (Beat Forest Officer, 2023)
 • ശുഭപര്യവസായി – ശുഭമായി പര്യവസാനിക്കുന്നത്.
 • ശൈശവം – ശിശുവായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ.
 • ശ്രദ്ധാലു – ശ്രദ്ധയുള്ളവന്‍.
 • ശ്രോതാവ് – ശ്രവിക്കുന്ന ആൾ.

 • സത്യകി – സത്യന്റെ പുത്രൻ.
 • സദസ്യൻ – സദസ്സിലിരിക്കുന്നവൻ.
 • സമകാലികർ – ഒരേ കാലത്തു ജീവിക്കുന്നവർ.
 • സമൂലം – വേര് മുതൽ ഇല വരെ സകലതും.
 • സഹർഷം – ഹർഷത്തോട് കൂടി.
 • സഹ്യം – സഹിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്.
 • സഹവർത്തിത്വം – സഹകരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ.
 • സഹനശക്തി – എന്തും സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി.
 • സര്‍വംസഹ – സര്‍വവും സഹിക്കുന്നവള്‍.
 • സർവതോമുഖം – എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള.
 • സാകൂതം – ഉദ്ദേശ്യപൂർവ്വകമായി.
 • സാക്ഷി – അക്ഷിയോടുകൂടിയാവാൻ.
 • സാക്ഷരന്‍ – അക്ഷര ജ്ഞാനമുള്ളവന്‍.
 • സാമഞ്ജസ്യം – പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ.
 • സാദരം – ആദരവോടുകൂടി.
 • സാഭിമാനം – അഭിമാനത്തോടുകൂടി.
 • സാമൂഹികം – സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • സാരഗ്രാഹി – സാരം ഗ്രഹിച്ചവൻ.
 • സാംസ്കാരികം – സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • സാമ്പത്തികം – സമ്പത്തിനെ സംബന്ധിച്ചത്.
 • സാർത്ഥകം – അർത്ഥത്തോടുകൂടി.
 • സാർവ്വകാലികം – എല്ലാ കാലത്തേക്കുമുള്ളത്.
 • സാർവജനീനം – എല്ലാവർക്കും ഹിതകരമായ / എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ബാധകമായ. (Sub Inspector Trainee, 2023)
 • സാർവഭൗതികം – എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചത്.
 • സാർവത്രികം – എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 • സാത്വികന്‍ – സ്വത്വഗുണമുള്ളയാൾ.
 • സീത – സിതയിൽ നിന്നു ജനിച്ചവൾ.
 • സുകരം – എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നത്.
 • സ്ഥാവരം – സ്ഥിരമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
 • സോദ്ദേശ്യം – ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി.
 • സോപാധികം – ഉപാധികളോട് കൂടി.
 • സ്വകീയം – തന്നെ സംബന്ധിച്ചത്. 
 • സ്വത്വം – തന്റേതെന്ന ഭാവം.
 • സ്വഗതം – തന്നത്താൻ പറയുന്നത്.
 • സ്വതസിദ്ധം – താനേതന്നെ കിട്ടിയത്.
 • സ്വാഭിപ്രായം – സ്വന്തം അഭിപ്രായം.
 • സ്വപ്രത്യയസ്ഥൈര്യം – സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കൽ.
 • സ്യാലൻ – സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ്. (Beat Forest Officer, 2023)
 • സ്മാരകം – സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നത്.
 • സ്നുഷ – മകന്റെ ഭാര്യ.
 • സൗമിത്രി – സുമിത്രയുടെ മകൻ.
 • സൈദ്ധാന്തികൻ – സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിക്കുന്നവൻ.

 • ഹതാശൻ – ആശ നശിച്ചവൻ.
 • ഹന്താവ്കൊല്ലുന്നവന്‍ / ഹനിക്കുന്നവൻ.
 • ഹൃദയസ്പൃക് – ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്നത്.

Read More: Malayalam Grammar Section