Social Welfare Schemes | PSC Bulletin Part II

Kerala Social Welfare Schemes | PSC Bulletin

This post provides  second part of the various social welfare schemes in Kerala that are likely to be asked in the upcoming Kerala PSC LGS Mains, LDC Mains, Degree Level Preliminary and Main, 10th and +2 Level exams conducted in the year 2021.

സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ | രണ്ടാം ഭാഗം

 • കേരളം സർക്കാരിന്റെ ഗോത്ര പൈതൃക ഗ്രാമ പദ്ധതി – എൻ ഊര്.
 • ആദിവാസി ഊരുകളിൽ വിളയിച്ചു് എടുക്കുന്ന നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യക്കാരുടെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കുന്ന വനം വകുപ്പ് പദ്ധതി – വനിക.  
 • ഉരുൾ പൊട്ടലുണ്ടായ വയനാട് ജില്ലയിലെ പുത്തുമലയിൽ കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ പുനരധിവാസ പദ്ധതി – ഹർഷം.
 • കടലിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള കേരളം സർക്കാർ പദ്ധതി  ശുചിത്വസാഗരം.
 • ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് പേനകൾ ശേഖരിച്ചു പുനഃചംക്രമണത്തിനു കൈമാറുന്നതിനായി ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി – പെൻ ബൂത്ത്.  
 • കേരള ബാങ്ക് നടപ്പാക്കുന്ന വായ്‌പ പദ്ധതിയുടെ പേര്  – സമഗ്ര.
 • ഗുണമേന്മയുള്ള ഭക്ഷണം മിതമായ വിലയിൽ നൽകാനുള്ള കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി – സുഭിക്ഷ.
  • ഏതു വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സുഭിക്ഷ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് – ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ വകുപ്പ്.
 • വഴിയോരങ്ങളിൽ വിൽക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധന – ഓപ്പറേഷൻ ദം.
 • മായമില്ലാത്ത ധാന്യപ്പൊടികൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി സുഭിക്ഷയാനം എന്ന പേരിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ജില്ല – ആലപ്പുഴ.
 • ഉപയോഗ ശൂന്യമായ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസുകൾ വാടകക്കെടുത്തു ലഘുഭാഷണശാലകളാക്കി മാറ്റുന്ന മിൽമയുടെ പദ്ധതി – മിൽമ ഓൺ വീൽസ്.
 • വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി – സേജ്‌ (സീനിയർ കെയർ ഏജിങ് ഗ്രോത്ത എഞ്ചിൻ).
 • വാഹനപരിശോധനയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് രേഖകൾ ഹാജരാകുന്നതിന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ആപ്പ് – എം പരിവാഹൻ.
 • റോഡ് അപകടങ്ങളിൽപെടുന്നവർക്ക്  അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കേരള പോലീസ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി  – സ്‌മൈൽ. 
 • ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും ലക്ഷ്യമിട്ടു സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി – സഹജീവനം.  
 • കേരളം കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സേവനങ്ങൾ ടെക്നോളോജിയുടെ സഹായത്തോടെ കർഷകർക്ക് എത്തിക്കാനായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയായ എ.ഐ.എം.സിന്റെ പൂർണ രൂപം – അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്‌മന്റ് സിസ്റ്റം. 
 • കൃഷിയെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുമായി കൂട്ടിയിണക്കി കൃഷിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി – അഗ്രി ടൂറിസം.
 • കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഒരു ജില്ലാ ഒരു ഉൽപ്പന്നം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തുപുരം ജില്ലയിലെ  ഉൽപ്പന്നം  – മരച്ചീനി.
 • കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹിക സൂക്ഷ്മ ജലസേചന പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന കരടിപ്പാറ ഏതു ജില്ലയിലാണ് – പാലക്കാട് (എരുത്തേമ്പതി പഞ്ചായത്ത്).
 • കേരളത്തിലെ ഗോത്ര മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യവർദ്ധിത സംരംഭമായ ഹിൽ വാല്യൂ നടപ്പിലാക്കിയ സ്ഥലം – അട്ടപ്പാടി.
 • ഊബർ മാതൃകയിൽ വിപുലമായ വാഹനശൃംഖല ഒരുക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓൺലൈൻ ടാക്സി  പദ്ധതി – കേരള സവാരി. 
  • കേരളത്തിലെ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്കായി ഊബർ, ഒല മാതൃകയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ടാക്സി സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് എവിടെയാണ് – തിരുവനന്തപുരം.
 • സ്വന്തമായി വാസസ്ഥലം ഇല്ലാത്തവർക്കും അശരണരായ ജയിൽ മോചിതർക്കും വേണ്ടി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി – തണൽ ഇടം.
 • കേരള സർക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറുകൾ ഇലക്ട്രിക്ക് കാറുകൾ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതി – ഇ-മൊബിലിറ്റി. 
 • ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഴവെള്ളം സംഭരിച്ചു കൃഷിക്കും കുടിവെള്ളത്തിനായും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച സംവിധാനം – ബന്ധധാര. 
 • എല്ലാ പദ്ധതികളിലും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം എന്ന ബഹുമതി ലഭിച്ചത്  –  നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്.
 • ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരാതികൾക്കും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച അദാലത്ത് – സ്നേഹസ്പർശം.
 • 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ കേരളത്തിലെ ഏതു ജില്ലയിലാണ് ഇ-റേഷൻ കാർഡ് പൈലറ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്  – തിരുവനന്തപുരം.
 • കേരളത്തിലെ ഏതു  നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കാനുള്ള ഉദ്യമമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ  കൊച്ചി.
 • സാമൂഹിക പ്രശ്നം നേരിടുന്ന മിശ്രവിവാഹ ദമ്പതികൾക്കു പരമാവധി ഒരു വർഷം സുരക്ഷിത താമസം ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതി – സേഫ് ഹോം.
 • ജൈവകൃഷി മാതൃകയിൽ മത്സ്യകൃഷി ജനകീയമാക്കാനുള്ള കേരളം ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി – മുറ്റത്തൊരു മീൻതോട്ടം.    
 • പ്രളയനാന്തര കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി റീബിൽഡ് കേരളയുടെ കീഴിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി – ജൈവഗൃഹ പദ്ധതി.   

ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ  

 • ചികിത്സവിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി ശേഖരിക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി – ജീവൻ രേഖ.
 • ജന്മനാ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ഹൃദയ ശസ്തക്രിയ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതി – ഹൃദ്യം.
 • ഹീമോഫീലിയ രോഗികൾക്കായി നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ (ആരോഗ്യ കേരളം) നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി – ആശധാര. 
 • ഡയാലിസിസിന് വിധേയരാകുന്ന ബി.പി.എൽ. വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കു ധനസഹായം നൽകുന്ന സർക്കാർ പദ്ധതി – സമാശ്വാസം.
 • കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റ് നടത്തിയവർക്ക് തുടർ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി – ധ്വനി.
 • പ്രമേഹജന്യമായ നേത്രരോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സക്കു സഹായം നൽകുന്ന സർക്കാർ പദ്ധതി – നയനാമൃതം.
 • കൃത്രിമ ദന്തങ്ങളുടെ പൂർണ സെറ്റ് സൗജന്യമായി വച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംസ്ഥാന സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി – മന്ദഹാസം.
 • കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻഡോസൾഫാൻ ബാധിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ പദ്ധതി – സ്‌നേഹസാന്ത്വനം.
 • നഗരങ്ങളിൽ ചേരികളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കായുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതി – ഉഷസ്.
 • ഇതര സംസഥാന തൊഴിലാളികൾക്കായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ചികിത്സ സഹായ പദ്ധതി – ആവാസ്.
 • കേരള പോലീസിന്റെ ടെലി മെഡിസിൻ പദ്ധതി – ബ്ലൂടെലി മെഡ്.
 • വീടുകളിൽ ഒറ്റപെട്ടു കഴിയുന്നവർ, മാനസിക രോഗികൾ, കിടപ്പിലായവർ എന്നിവർക്കായി മരുന്നും ഭക്ഷണവും പരിചരണവും ലഭ്യമാക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി – കനിവ്.

വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ 

 • അക്കാദമിക മികവിനോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സാമൂഹിക ഉണർവുകൂടി വളർത്താനും മാനസിക പിരിമുറുക്കം ലഖുകരിക്കാനും വേണ്ടി സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി – സഹിതം.
 • മൂന്ന്‌ മുതൽ ആറ് വരെ വയസുള്ള കുട്ടികൾക്കായി വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ ആരംഭിച്ച വിനോദ വിജ്ഞാന പരിപാടി – കിളിക്കൊഞ്ചൽ.
 • സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധന നടത്തുകയും സൗജന്യമായി കണ്ണട നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി – മിഴി.
 • കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശബ്ദദാനത്തിലൂടെ ഓഡിയോ പുസ്തകങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നതിന് എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി. ആരംഭിച്ച പദ്ധതി – ശ്രുതി പാഠം.
 • ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് അധ്യയന വർഷം നഷ്ടപെടാതിരിക്കാനായി സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള ആരംഭിച്ച പദ്ധതി  –  വൈറ്റ് ബോർഡ്.
 • കുട്ടികളുടെ മാനസിക വൈകാരിക സാമൂഹിക പഠന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത് നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി ഏതാണ്  – മക്കൾക്കൊപ്പം.
 • പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കൾക്കായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സമഗ്ര നൈപുണ്യവികസന പദ്ധതി – സമന്യ.
 • മത്സ്യഫെഡ് കെ.എസ്.എഫ്.ഇ.യുമായി ചേരുന്നു കേരളത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്കായി ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ പഠന പദ്ധതി – പ്രതിഭാതീരം.
 • എച്ച്.ഐ.വി ബാധിതരുടെ മക്കൾക്കു പ്രത്യേക കരുതൽ നൽകുന്നതിന് കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി – സ്നേഹപൂർവ്വം.
 • ആദിവാസിഊരുകളിൽനിന്നു കുട്ടികളെ സ്കൂളുകളിലെത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതി – ഗോത്രസാരഥി.
 • കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങൾക്ക്‌ ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ  സൃഷ്ടിക്കാനായി തുടക്കമിട്ട പദ്ധതി  – കേരള നോളജ് മിഷൻ.
 • നവകേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും യുവജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവാദിക്കുന്നതിനു അവസരമൊരുക്കുന്നതിനും കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി  നവകേരളം യുവകേരളം.

കുടുംബശ്രീ പദ്ധതികൾ

 • കുടുംബശ്രീയുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിർമാർജ്ജന പരിപാടി – കേരളശ്രീ.
 • കേരളത്തിൽ വിഷവിമുഖത്വവും പോഷക സമൃദ്ധവുമായ പച്ചക്കറി, പഴം എന്നിവയുടെ ഉപഭോഗം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി – അഗ്രി ന്യൂട്രി ഗാർഡൻ.
 • കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർമിക്കുന്ന വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വീട്ടിലേക്കു എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതി  ഹോം ഷോപ്പ്.
 • കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വീടുകളിൽ വില്പനക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി – ശ്രീഷോപ്പി.
 • കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്കായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച വായ്‌പ പദ്ധതി – സഹായഹസ്തം.
 • അമിത രക്‌ത സമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങളെ പരിചരിക്കാനുള്ള കുടുംബശ്രീയുടെ ഉദ്യമം – സാന്ത്വനം.  
 • കുടുംബശ്രീയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി – ജീവൻ ദീപം.
 • സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനും സ്ത്രീ സൗഹൃദ ഇടം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കുടുംബശ്രീ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി – നിർഭയ.

സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ

 • സ്ത്രീസമത്വം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരള സാംസ്ക്കാരിക വകുപ്പ്  ആരംഭിച്ച പദ്ധതി – സമം.
 • സ്ത്രീ സുരക്ഷക്കായി സംസ്ഥാന ശിശു വികസന വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി – കനൽ.
 • സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമം തടയാൻ കേരള പോലീസ് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി  – പിങ്ക് സുരക്ഷ.
 • സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അതിവേഗം പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി സംസ്ഥാന വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി –  കാതോർത്ത്.
 • രാത്രി കാലത്തു വനിതകൾക്ക് സൗജന്യ താമസ സൗകര്യമൊരുക്കാനായുള്ള സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി – എന്റെ വീട്.
 • കേരളത്തിലെ സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ – ടോവിനോ തോമസ്.
 • സംരംഭകരായ വനിതകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനായി ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ പദ്ധതി – കെ വിൻസ് (കേരള വുമൺ ഇൻ നാനോ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ്സ്).
 • ശൈശവ വിവാഹം തടയുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാന വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി – പൊൻവാക്ക്. 
 • കുട്ടികൾക്കിടയിലെ ആത്‍മഹത്യ കുറയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാന വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പദ്ധതി – നിനവ്.
 • കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലും പുറത്തും സുരക്ഷാ ഉറപ്പാക്കുന്ന കേരള പോലീസ് പദ്ധതി – കവചം.
 • കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമം തടയുന്നതിന് കേരള പോലീസ് ആരംഭിച്ച ബോധവത്കരണ പരിപാടി – മാലാഖ.
 • സൈബറിടങ്ങളിൽ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അശ്ളീല ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കേരള സൈബർ പോലീസ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി  ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട്.
( To be Continued...)


Thanks for reading!!!

Comments